محمد غلامرضاپور

محمد غلامرضاپور

4 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مربی گری در  محیط کار
مطالب بسیار خوب دسته بندیو ارائه شدند و استاد به شیوه عالی بیان کردند با تشکر
لذت یک مصاحبه شغلی
عالی بود و دقیق توضیحات بسیار موثر میباشد ومفید با تشکر فراوان