زینت  جعفری فرد

زینت جعفری فرد

کارشناسی ارشد

3 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

مهندس فن آوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری

درباره من

zinat.jafarifard{at sign}yahoo.com ,CIW , A+ , N+ , CCNA Configuration Windows Client , Configuration Windows Server 2008 , Sophos utm ,TMG, CEH