سبک زندگی

سبک زندگی به طور معمول نشان‌دهنده نگرش فرد، روش زندگی، ارزش‌ها و جهان‌بینی او است. البته این تنها تعریف سبک زندگی نیست. سبک زندگی را می‌توان حتی از منظر گروهی و اجتماعی نگاه کرد؛ زیرا بسیاری اعتقاد دارند که در یک جامعه، سن، طبقه اجتماعی، قومیت و جنسیت، در سبک زندگی تاثیر دارند. به گونه‌ای که این پارامترها سبب ایجاد یک هویت اجتماعی در افراد می‌شوند و جمعیتی از افراد با هویت‌های مشترک، سبک زندگی‌های همانندی را در پی می‌گیرند. اما نکته مهم این که، سبک زندگی یک عنصر غیر قابل توسعه و تغییر نیست. سبک زندگی می‌تواند بر اساس کسب آگاهی، دچار تغییر شود. در این دسته‌بندی از ویدیو‌های آموزشی وب‌یاد، هدف بر این است که بتوانیم سبک زندگی خود را در راستای زندگی بهتر، ارتقا دهیم.

وب‌یادی ایجاد نشده