توسعه فردی

توسعه فردی فرآیندی است به بلندای زندگی، راهی است برای انسان‌ها تا توانایی‌ها و استعدادهایشان را ارزیابی کنند، آرزوهای خود را تشخص دهند و برمبنای این‌ها، اهدافشان را تعیین کنند تا بتواند استعدادهای خود را بروز دهند و به بیشترین میزان ممکن موفقیت دست یابند. توسعه فردی شامل فعالیت‌هایی است که موجب بهبود آگاهی، پیشرفت استعدادها و توانایی‌ها و همچنین سبب تسهیل شغل‌پذیری، بهبود کیفیت زندگی و افزایش توان در رسیدن به رویاها و آرزوها خواهند شد. در جامعه ما آگاهی و علم نسبت بهاین حوزه بسیار پایین است. و فعالیت‌های مربوط به توسعه فردی صرفا از طریق تجربیات گذشتگان و یا تفکر خود فرد، تنظیم می‌شود و افراد جامعه از هیچ مبنای علمی برای سنجش آن آگاه نیستند. اما خوشبختانه نسل امروزی جامعه نسبت به این موضوع آگاه شده است که برای توسعه فردی نیز جدا از تجربیات و فکر خود میاز به آگاهی علمی و روش‌های مشخص شده‌ای دارد که مسیر و سرعت او را در فرآیند توسعه فردی، بهبود بخشد. به همین دلیل ویدیو‌های آموزشی این دسته، جزو مهم‌ترین دوره‌های آموزشی وب‌یاد محصوب می‌شوند.