علیرضا علیجانی

علیرضا علیجانی

کارشناسی

19 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مقدمه ای بر مدیریت و کنترل استرس
توانایی در بیان موضوع، اختصار و جذاب بودن