مهدی شاهمرادی

مهدی شاهمرادی

36 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان مجید کیانپور و عماد قائنی
تجربه های بسیار فوق العاده و ناب