سروش اشکی

سروش اشکی

کارشناسی

23 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

معجزه زبان بدن؛ اشارات، مفاهیم و کاربردها
باید بگم هر بار دیدن این ویدیو ها تازگی خاص خودشو داره.