رضا یاوری

رضا یاوری

کارشناسی

56 وب‌ياد شرکت کرده

مدرس و مشاور کسب وکار ،نویسنده کتاب زباله هاچشمک می زنند،مدیر وب سایت مدیر نوین،عضو انجمن مهندسی صنایع و مشاوره و ممیزی بیش از 100 روز ممیزی

وب‌یادهای شرکت کرده