رضا قناعت

رضا قناعت

6 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان دکتر رامین سمیع زاده
تشکر از دکتر سمیع زاده، بسیار نکات ا رزشمندی یاد گرفتم.