پدرام کرمی

پدرام کرمی

5 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان شاهین طبری و امیر مهرانی
صحبت هایی مطرح شد تا همین درس ششم که خیلی از دغدغه های فکری نه تنها خود من بوده بلکه دوستان اطرافم و این آموزش ها میتونه واقعا رفع ابهامات زیادی رو برای برنامه ریزی شغلی و آینده ما داشته باشه. ممنون ار ارائه مطالب ارزنده توسط اساتید بنام و با تجربه ای که این فضای بیست تا سی سالگی رو خودشون با گوشت و پوست تجربه کردند و عملی حرف میزنند (مصداقی) نه تئوریک.
تغییر در مسیر زندگی
با سپاس فراوان از شما استاد ارجمند، بسیار عالی، کاربردی و علمی بود.