محمد مهدی مصفا

محمد مهدی مصفا

کارشناسی ارشد

16 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مانند  ناپلئون فکر کنیم  ،  به روش سقراط تصمیم بگیریم
نحوه ی ارائه ی مطلب بهتر بود منسجم تر می بود. برای درک کامل به تمرکز زیادی احتیاج بود
شناخت توانایی ها
ممنون جناب مهرانی اهمیت خودشناسی بیش از پیش برای آدم مشخص میشه.