محمدرضا خلیلی آذر

محمدرضا خلیلی آذر

13 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان  مجتبی مهدی‌زاده
خیلی خوب بود.لطفا یکمی هدفمند کنید آموزش هارو.این بیشتر مصاحبه بود.ممنونم.