محمد زند

محمد زند

کارشناسی

81 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چهار اصل اساسی برای کارآفرینی
بسیار اموزنده و کارامد
شناخت توانایی ها
به دلیل تسلط کافی بر مطالب و مطرح کردن موضوعات قابل تامل، می توانم نمره کامل را بدهم