پیمان گلی

پیمان گلی

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آشنایی با COBIT 5
توضیحات و اسلاید ها عالی بود اما لحن استاد خسته کننده و مانند اخبار بود
لذت یک مصاحبه شغلی
مختصر و مفید بود و دید جدیدی به مصاحبه شغلی ایجاد می کرد
متخصص حرفه ای
مطالب به خوبی و با تسلط بیان شدند. ارائه اندکی خسته کننده و یکنواخت بود. نتیجه گیری و جمع بندی کامل نداشت.