حامد صیدی

حامد صیدی

کاردانی

32 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان دکتر فرضی پور
عنوان های انتخابی خیل جذاب و عمومی تر هستند