متین جهان ترک

متین جهان ترک

19 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

تغییر در مسیر زندگی
مثل همیشه بی نظیر بود