اسماعیل فدایی

اسماعیل فدایی

کارشناسی

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

روش تحقیق در شبکه های اجتماعی مجازی
چون زحمت کشیدن و این اموزش رو تهیه کردند.