علی نظری

علی نظری

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

قوانین و نکات مهم در استفاده از «چک»
اطلاعات مفید بوده و با بیان خوبی ارائه شدند ولی برای ارتقای کار ، اولا بهتر بود برای مثال از یک چک به عنوان نمونه استفاده و نمایش داده می شد و ثانیا اهم توضیحات نیز به صورت متنی نمایش داده می شد