وحید صابرمند

وحید صابرمند

کارشناسی ارشد

6 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

لذت یک مصاحبه شغلی
با وجود کوتاه بودن مطلب اما برای بدست آوردن دید جدید برای مصاحبه شغلی کمک میکنه و مخصوصا اون قسمت نمودار و که در قسمت دوم اشاره شد.
 بیست سالگی از زبان پرویز درگی
یک تلنگر به من زد و من رو علاقه مند کرد به کار بیشتر و صحیح تر