نوید بازماندگان

نوید بازماندگان

کارشناسی

31 وب‌ياد شرکت کرده

فعال در زمینه توانمندسازی فردی و سازمانی ، سایقه 24 سال فعالیت اجتماعی

وب‌یادهای شرکت کرده