آرتین آرین

آرتین آرین

16 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

معجزه زبان بدن؛ اشارات، مفاهیم و کاربردها
عالی بود نگات تکمیلی خوبی داشت