احسان عزیزی

احسان عزیزی

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

تغییر در مسیر زندگی
درسی بسیار خلاصه و در عین حال مفید بود