علی رضا عسگری

علی رضا عسگری

کارشناسی ارشد

9 وب‌ياد شرکت کرده

مهندس مکانیک - علاقه مند به یادگیری و توسعه مهارت های فردی

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

هم خدا، هم خرما؟
گوینده با زبان روان و گویا سعی در فهماندن مطالب به مخاطب داشت.