سجاد صالحی پور

سجاد صالحی پور

کارشناسی ارشد

7 وب‌ياد شرکت کرده

درباره من

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت IT دانشگاه شهید بهشتی هستم و علاقه مند به مبحث مدیریت پروژه . . .

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت پروژه در یک نگاه
آقای دکتر منتظر درس های بعدی هستیم