امیرحسین پارسائیان

امیرحسین پارسائیان

8 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

 بیست سالگی از زبان پرویز درگی
نکات بسیار عالی و ارزنده ای داشت