مهران پورشاهمیر

مهران پورشاهمیر

کارشناسی

49 وب‌ياد شرکت کرده

تست تست تست تست تست تست تست تست

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

لذت یک مصاحبه شغلی
مطالب به صورت مختصر . مفید به خوبی ارائه شده است.
چهار اصل اساسی برای کارآفرینی
مفید، مختصر و عالی بود