سارا یحیایی

سارا یحیایی

23 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان دکتر فرضی پور
مطالب جدید زیادی یاد گرفتم