میر مهدی جعفری

میر مهدی جعفری

17 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

داستان مسیر موفقیت
آرامش تجربه سواد فن بیان مطلب عالی و ...... همه در سهیل رضایی
تغییر در مسیر زندگی
یک استاد فوق العاده و سخاوتمند