حسین ت  تمجیدی

حسین ت تمجیدی

کارشناسی ارشد

10 وب‌ياد شرکت کرده

علاقه مند به یاد گیری مباحث مدیریتی ، کوچینگ و زبان انگلیسی

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مقدماتی درباره آینده پژوهی
جناب دکتر خزایی بقدری مطالب را با بیانی شیوا وسلیس ارائه نمودند که من فکر میکنم اگر کسی این دوره را طی کند نه تنها مقدمه بسیار عالی برای ورود به این رشته است بلکه میتوان گفت که برای اظهار نظر در این خصوص حرف برای گفتن زیاد دارد واگر غیر از این را بگوید خیلی بی انصافی کرده است .