امین سرتیپی

امین سرتیپی

کارشناسی

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بنیادهای مدیریت استراتژیک
طرح مطالب مدیریت استراتژیک به زبان ساده مهمترین ویژگی این وب یاده... با تشکر