داوود بیگی

داوود بیگی

1 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

ارتباط اثربخش
به نظر من مهمترین موضوع این بود که مشخص صحبت کنیم من همیشه این مشکل رو با خیلی ها داشتم که مشخص و شسته رفته صحبت نمی کنن و من باید کشف کنم که منظورشون چی بوده. خودم هم تصمیم گرفتم که خواسته هامو دقیق و مشخص از طرفم بخوام