علی آیتی

علی آیتی

8 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

تغییر در مسیر زندگی
بسیار مفید و کاربردی همراه با ارائه مثال
هم خدا، هم خرما؟
بسیار مختصر و شیوا با بیان ساده