حمیدرضا بنایی

حمیدرضا بنایی

5 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت موثر زمان
با تشکر بسیار خوب و آموزنده و مفید بود.