مهدی مهدی خانی

مهدی مهدی خانی

19 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

رهنمود پروژه النا
استفاده از این دوره از نظر کاربردی به درد مهندسین عمران خواهد خورد