محمد باستانی

محمد باستانی

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان شاهین طبری و امیر مهرانی
بسیار زیبا و برخی از سوالات اساسی من رو پاسخ داد