سعید  حمیدی فرد

سعید حمیدی فرد

24 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مبانی مدیریت دانش
سلا م با تشکر از مهندس متولیان از بیان شیوا ایشان و همچنین اظلاعات خوبی که در این دوره مطرح نمودند.