علی اکبر درویشی

علی اکبر درویشی

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مبانی مدیریت دانش
با تسلط مطالب را ائه کردند