منا شیری

منا شیری

کارشناسی ارشد

3 وب‌ياد شرکت کرده

تشنه دانش و ترقی