فریدالدین  رشیدی

فریدالدین رشیدی

کارشناسی ارشد

19 وب‌ياد شرکت کرده

مدیریت استراتژیک گرایش برنامه ریزی

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بنیادهای مدیریت استراتژیک
تفهیم اصول اولیه مدیریت استراتژیک به زبان ساده