محمد جواد  بانشی

محمد جواد بانشی

کارشناسی

9 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مهندسی فروش؛ تحولی در سیستم فروش
توضیحات بیشتر تئوری بود.راهکارهای عملیاتی و اجرایی بیشتری نیاز دارم. با تشکر.