امیر محمدی

امیر محمدی

کارشناسی ارشد

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

متخصص حرفه ای
مفید ، کاربردی ، نیاز به تکمیل
شناخت توانایی ها
جدید ، مفید ، ناقص ، کاربردی