سعید رنجبر

سعید رنجبر

31 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

زن باشیم یا مرد؟
واقعا محمد رضا مثل همیشه عالی و مسلط یک موضوع مهمی چون الگوی رفتاری مردانه یا زنانه را شرح داد.
بنیادهای مدیریت استراتژیک
بیان شیوا و ساده گویی ،فهم مطالب را راحت تر کرده و با مثال هایی که بیان کردند ،ماندگاری بیشتری خواهد داشت.