محمدعلی دشتی

محمدعلی دشتی

دکترا

1 وب‌ياد شرکت کرده

پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی