مسعود شیرمردی

مسعود شیرمردی

29 وب‌ياد شرکت کرده

دانشجوی مدیریت صنعتی

وب‌یادهای شرکت کرده