امیر حسین احمدی

امیر حسین احمدی

کارشناسی

23 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

 بیست سالگی از زبان پرویز درگی
بیان نکات بسیار آموزنده
مبانی فن بیان
مختصر شفاف کاربردی سرگرم کننده