پیمان تسنیمی

پیمان تسنیمی

9 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت پروژه در یک نگاه
پیشنهاد می کنم که یک برای هر مبحث یک مثال هم می زدند