زهرا حیدری

زهرا حیدری

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

شناخت رفتار انسان
مطالب بسیار مفید و ارزشمندی بود متشکرم.