امیرحسین نصر

امیرحسین نصر

کارشناسی

45 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان دکتر فرضی پور
سطح پایین مطالب ارائه شده
چگونه متن هایی اثربخش برای وب سایت بنویسیم؟
فعلاَ درس اول رو دیدم و کلی کیف کردم!