داریوش سنقری

داریوش سنقری

دکترا

7 وب‌ياد شرکت کرده

مشاور و مدرس دروس روانشناسی کسب و کار و مدیریت

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان دکتر فرضی پور
شخصا بعنوان یکی از شاگردان دکتر فرضی پور بیشترین سهم در تغییر شیوه نگرش من به زندگی و تغییر مسیر شغلی من با درس مدل ذهنی دکتر فرضی پور بوده و واقعا از ایشون سپاسگذارم