محمد یاسین نقی ترابی

محمد یاسین نقی ترابی

کارشناسی ارشد

3 وب‌ياد شرکت کرده

کارشناس ارشد اقتصاد